Privātuma politika

Privātuma politika

Sabiedrībaar ierobežotu atbildību "Mirabella", registrācijas numurs:40003270143 , juridiskā adrese: P.Brieža iela11-207, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Kompānija) ir uzņēmusies pienākumu aizsargātklientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus,kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu,nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar LatvijasRepublikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikasprincipiem.

1. Personas datu ieguve un izmantošana

Parpersonas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Kompānija ar privātpersonaspiekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus vai laiturpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.

Pastāvīgoklientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

1.sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Jūsu vārdu, personas personas kodu,pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu)mūsu tīmekļa vietnē vai citā vietā (piemēram, veikalā);

2.no klienta konta tīmekļa vietnē  quintessence-parfums.eu vaiizmantojot sīkdatnes (cookies);

3.veicot pirkumus vai noformējot pasūtījumus mūsu veikalos vai tīmekļa veikalā,sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot trūkstošās ziņas, lai minētuvēlamāko pirkuma veikšanas veidu (Euronics var pieprasīt brīvprātīgu personasdatu vai personiskās informācijas sniegšanu dažās tīmekļa vietnes lapās.Nepieciešamie personas dati var būt Jūsu vārds, pasta indekss, elektroniskāpasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas);

2. Citu ziņu ieguve

Veicamarī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētucilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) unneļauj to tieši vai netieši identificēt.

Turklātmēs varam ievākt arī vispārīgas ziņas par klientu darbību mūsu veikalos untīmekļa vietnē. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu klientiemsniegt informāciju par to, kādas preces, pakalpojumi un sadaļas piesaistavislielāko interesi. Vispārīgās ziņas šajā Privātuma politikā tiek izmantotaskā anonīmas ziņas.

3. Iegūto klienta personas datu izmantošana

Izmantojotiegūtos personas datus, mēs varam informēt Kompānijas klientus par gaidāmajiemnotikumiem, kampaņām un jaunumiem. Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vaiinformāciju par viņus, iespējams, interesējošām precēm saņemt nevēlas, jebkurālaikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta. Iegūtos personasdatus izmantojam, arī veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosakaar klientiem parakstītie līgumi.

Labākaiklientu apkalpošanai Kompānijas informāciju par atsevišķiem klientiem varizpaust trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus Kompānijai un kuras saistalīgums par konfidenciālas informācijas neizpaušanu. Par trešajām personām iruzskatāmi, piemēram, mūsu sadarbības partneri, kuru pienākums ir tīmeklīnopirkto preču piegāde .

4. Personas datu nodošana uz ārvalstīm

Kompānijadarīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tad, ja klienta personas dati tieknodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība.

Kompānijaapņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citaipersonai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datuaizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

-klients tam ir piekritis;

-personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vaiizpildītu ar klientu jau noslēgto līgumu;

-personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītuklienta interesēs jau noslēgtu līgumu;

-personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktuprasībām.

5. Iegūto klienta personas datu izmainīšana

Klientaidentificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot,mainīt un papildināt mūsu tīmekļa vietnē quintessence-parfums.eu, sadaļā Mansprofils.

Kompānijaapņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.

6. Klienta personas datu aizsardzība

Kompānijaveic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos unfiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes unizmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

7. Piekļuve klientu personas datiem

Klientam,iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šāduinformāciju:

-kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datosiekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

-kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

-informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

8. Drošība

Visiklientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Kompānijas tīmekļa veikalaapmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciāluinformāciju.

Šifrētaiskanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un bankurekvizītu drošību.

Laiaizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

-godīgu un likumisku personas datu apstrādi;

-personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajāapmērā;

-tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificētklientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datuapstrādes nolūkam paredzēto periodu;

-precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vaidzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientamir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti,laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti,ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairsneatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

9. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēspieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūtpar pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principusun noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veiktgrozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visuspastāvīgos klientus.

Visuar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmurisināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumusaņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties armums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@quintessence-parfums.eu

 

|